Teknolojinin Ham Hali

Etiketdı pörsın yu hev kold ken not bi riiçd at dı mumıınt pliiz tıray ageyn leytır